Commit a0311cef authored by Robert Menzel's avatar Robert Menzel
Browse files
parents 5f4bbdbc 157d4ded
...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe ...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe
GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL; GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL;
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL;
...@@ -2333,7 +2333,7 @@ static int Load_ARB_debug_output() ...@@ -2333,7 +2333,7 @@ static int Load_ARB_debug_output()
static int Load_KHR_debug() static int Load_KHR_debug()
{ {
int numFailed = 0; int numFailed = 0;
_original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, const void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback"); _original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback");
if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++;
_original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl"); _original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl");
if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++;
...@@ -2694,7 +2694,7 @@ static int Load_NV_copy_image() ...@@ -2694,7 +2694,7 @@ static int Load_NV_copy_image()
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled);
...@@ -2831,8 +2831,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL ...@@ -2831,8 +2831,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
// WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) // WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *)
void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam){ void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam){
_original_glDebugMessageCallback(callback, userParam); _original_glDebugMessageCallback(callback, userParam);
KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR(); KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR();
} }
......
...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe ...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe
GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL; GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL;
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL;
...@@ -2290,7 +2290,7 @@ static int Load_Version_4_3() ...@@ -2290,7 +2290,7 @@ static int Load_Version_4_3()
if(!_original_glClearBufferSubData) numFailed++; if(!_original_glClearBufferSubData) numFailed++;
_original_glCopyImageSubData = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLsizei, GLsizei, GLsizei))IntGetProcAddress("glCopyImageSubData"); _original_glCopyImageSubData = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLsizei, GLsizei, GLsizei))IntGetProcAddress("glCopyImageSubData");
if(!_original_glCopyImageSubData) numFailed++; if(!_original_glCopyImageSubData) numFailed++;
_original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, const void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback"); _original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback");
if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++;
_original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl"); _original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl");
if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++;
...@@ -2427,7 +2427,7 @@ static int Load_ARB_debug_output() ...@@ -2427,7 +2427,7 @@ static int Load_ARB_debug_output()
static int Load_KHR_debug() static int Load_KHR_debug()
{ {
int numFailed = 0; int numFailed = 0;
_original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, const void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback"); _original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback");
if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++;
_original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl"); _original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl");
if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++;
...@@ -2788,7 +2788,7 @@ static int Load_NV_copy_image() ...@@ -2788,7 +2788,7 @@ static int Load_NV_copy_image()
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled);
...@@ -2925,8 +2925,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL ...@@ -2925,8 +2925,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
// WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) // WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *)
void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam){ void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam){
_original_glDebugMessageCallback(callback, userParam); _original_glDebugMessageCallback(callback, userParam);
KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR(); KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR();
} }
......
...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe ...@@ -164,8 +164,8 @@ GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLe
GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL; GLuint (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glGetDebugMessageLogARB)(GLuint, GLsizei, GLenum *, GLenum *, GLuint *, GLenum *, GLsizei *, GLchar *) = NULL;
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageControl)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean) = NULL;
void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL; void (CODEGEN_FUNCPTR *_original_glDebugMessageInsert)(GLenum, GLenum, GLuint, GLenum, GLsizei, const GLchar *) = NULL;
...@@ -2310,7 +2310,7 @@ static int Load_Version_4_4() ...@@ -2310,7 +2310,7 @@ static int Load_Version_4_4()
if(!_original_glClearBufferSubData) numFailed++; if(!_original_glClearBufferSubData) numFailed++;
_original_glCopyImageSubData = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLsizei, GLsizei, GLsizei))IntGetProcAddress("glCopyImageSubData"); _original_glCopyImageSubData = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLuint, GLenum, GLint, GLint, GLint, GLint, GLsizei, GLsizei, GLsizei))IntGetProcAddress("glCopyImageSubData");
if(!_original_glCopyImageSubData) numFailed++; if(!_original_glCopyImageSubData) numFailed++;
_original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, const void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback"); _original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback");
if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++;
_original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl"); _original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl");
if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++;
...@@ -2465,7 +2465,7 @@ static int Load_ARB_debug_output() ...@@ -2465,7 +2465,7 @@ static int Load_ARB_debug_output()
static int Load_KHR_debug() static int Load_KHR_debug()
{ {
int numFailed = 0; int numFailed = 0;
_original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, const void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback"); _original_glDebugMessageCallback = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLDEBUGPROC, void *))IntGetProcAddress("glDebugMessageCallback");
if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageCallback) numFailed++;
_original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl"); _original_glDebugMessageControl = (void (CODEGEN_FUNCPTR *)(GLenum, GLenum, GLenum, GLsizei, const GLuint *, GLboolean))IntGetProcAddress("glDebugMessageControl");
if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++; if(!_original_glDebugMessageControl) numFailed++;
...@@ -2826,7 +2826,7 @@ static int Load_NV_copy_image() ...@@ -2826,7 +2826,7 @@ static int Load_NV_copy_image()
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageInsert(GLenum source, GLenum type, GLuint id, GLenum severity, GLsizei length, const GLchar * buf);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam);
void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled); void APIENTRY KHR_DEBUG_EMULATOR_DebugMessageControl(GLenum source, GLenum type, GLenum severity, GLsizei count, const GLuint * ids, GLboolean enabled);
...@@ -2963,8 +2963,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL ...@@ -2963,8 +2963,8 @@ GLuint APIENTRY wrapperglGetDebugMessageLogARB(GLuint count, GLsizei bufsize, GL
// Extension: KHR_debug // Extension: KHR_debug
// WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, const void *) // WRAPPER FOR void (CODEGEN_FUNCPTR *_ptrc_glDebugMessageCallback)(GLDEBUGPROC, void *)
void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, const void * userParam){ void APIENTRY wrapperglDebugMessageCallback(GLDEBUGPROC callback, void * userParam){
_original_glDebugMessageCallback(callback, userParam); _original_glDebugMessageCallback(callback, userParam);
KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR(); KHR_DEBUG_EMULATOR_CHECK_GL_ERROR();
} }
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment